Uitdagingen & doelstellingen

Uitdagingen

Architecten en aannemers die energetische woningrenovaties uitvoeren, hebben te kampen met een aantal concrete uitdagingen:

  • Enerzijds zorgt de ‘bestaande toestand’ voor technische problemen en onzekerheid: hoe worden verrassingen vermeden, welke technische maatregelen kiezen in functie van de bestaande toestand, hoe stem ik een ontwerp af op de noden (budget) van de klant, zonder het energie-verhaal uit het oog te verliezen… Er zijn een aantal vragen rond de betrouwbaarheid van na-isolatie-technieken van gevels (spouwvulling, binnenisolatie). Ook het oplossen van koudebruggen en ventilatie in bestaande woningen creëert de nodige problemen. Het ontbreekt aan een goede –technische- leidraad om deze uitdagingen de baas te kunnen.
  • Anderzijds beschikt de klant doorgaans over een beperkt budget, waardoor er gefaseerd wordt gewerkt met alle praktische problemen vandien: de renovatiestappen kunnen niet efficiënt worden uitgevoerd, de maatregelen zijn niet op elkaar afgestemd, telkens moet een ad hoc oplossing worden gezocht, …. Naast concrete hulpmiddelen om het renovatieproces te stroomlijnen (coördinatie, innovatieve systeem-oplossingen) is er ook nood aan een manier om de klant te informeren, te sensibiliseren en correct te adviseren over de beste te nemen maatregelen, rekening houdend met zijn budget. Welke maatregelen zijn prioritair, wat leveren de ingrepen op, hoe kan een renovatie-masterplan worden opgemaakt en in fasen worden uitgevoerd? Stapsgewijze, doorgedreven renovatie van het bestaande woningpark wordt dé uitdaging van de komende jaren, terwijl de ontwerpers en uitvoerders hier nog niet voor gewapend zijn.

Ook de leveranciers en producenten van bouwmaterialen, -producten en -systemen spelen hierin een belangrijke rol:

  • Zij geven doorgaans eerstelijns-advies aan architect en aannemer en het productgamma moet afgestemd zijn op de Vlaamse renovatie-praktijk. Innovatieve producten (bv. voor gevel-isolatie) worden niet altijd opgepikt omdat ze niet of onvoldoende ‘gevalideerd’ zijn. Een validatie- en demonstratie-stap kan deze producten beter in de markt zetten, en dus ook de huidige manier van uitvoering verbeteren.
  • De ‘toeleverende industrie’ is er zich ook van bewust dat de partijen onderling beter moeten samenwerken om innovatieve systemen te ontwikkelen die een deel van de coördinatieproblemen kunnen oplossen en het proces kunnen stroomlijnen. Er is nood aan meer kennis en een goede platform-werking om deze nieuwe systemen uit te werken.

 

Doelstellingen

RenoFase wil het doorgedreven energetisch renoveren van woningen op een gestructureerde manier aanpakken, om zo tot een kwaliteitsvol en efficiënt renovatieproject te komen. De genoemde problemen en uitdagingen worden via een integrale benadering aangepakt, waarbij de verschillende fasen in een renovatieproces worden gevolgd:

FASE DOELSTELLING
Diagnose Een DiagnoseTool die de ontwerper helpt om een snel en goed beeld te krijgen van de bestaande toestand, om het ontwerp en de uitvoering erop af te stemmen.
Ontwerp Een Ontwerpgids & een CashFlowSimulator die toelaten een Renovatie-Masterplan op te maken, gericht op (stapsgewijze) doorgedreven energetische renovatie. De juiste maatregelen worden gekozen in functie van de bestaande toestand en de wensen/mogelijkheden (budget) van de klant.
Uitvoering Er wordt enerzijds gefocust op gevel-na-isolatiesystemen. De resterende vragen (vorstschade, condensatierisico’s, opvullen dunne spouwen) worden diepgaand onderzocht. Een databank met systeem-oplossingen, ook voor bouwknopen wordt opgemaakt. Innovatieve systemen worden gevalideerd, en ontwikkeling van nieuwe systemen wordt gestimuleerd.
Anderzijds wordt ingezet op betere coördinatie (chronologie & afspraken) door een aantal details voor renovatie samen te brengen en in chronologische stappen op te splitsen. Er worden tools aangereikt die de coördinator toelaten zelf details ‘dynamisch’ te maken. Ook het aspect kwaliteitsvolle uitvoering komt aan bod.
Er wordt daarnaast proactief gezocht naar nieuwe en nog te ontwikkelen oplossingen voor knooppunten en systeem-oplossingen in samenwerking met de industriële actoren: zo wordt bijvoorbeeld gedacht aan integratie van ventilatie in buitenisolatie, ramen met geïntegreerde slabben en zonwering, prefab-dakoverstek voor goede aansluiting isolatie dak-gevel, …
Advies aan de klant De ontwikkelde tools en kennis worden aangevuld met een goede ‘klantbenadering’ via een Renovatie-Advies-Tool. Het opstarten van Renovatie-Teams en de mogelijkheid tot betere financiering worden onderzocht, onder andere via case study’s.

 

Een belangrijke doelstelling is om de bestaande kennis en de nieuwe inzichten te vertalen zodat ze door de bedrijven zelf kan worden toegepast. Op die manier wil RenoFase bij de doelgroep concrete veranderingen teweeg brengen. Dit gebeurt via case study’s, wijde verspreiding van de resultaten en de opstart van een Technologie-Innovatie-Platform, waar bedrijven ondersteund worden bij het uitwerken van innovatieve ideeën.

Download hier een beschrijving van het werkplan van het project.

© 2015 - Renofase. All Rights Reserved.